Informativní schůzka rodičů nově příchozích dětí

 • představení, přivítání
  • Martina Kovářová – vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání, Petra Tomková- oranžová třída
  • Pavlína Čadová, Jitka Mandíková – žlutá třída
  • Hana Svobodová, Marcela Cinibulková – zelená třída
  • Karolína Jelínková, Radka Tmej Jenčíková – provozní zaměstnanci
 • kontakty: mobilní telefon 739 095 355, mobil zelená třída: +420 601 343 866, email: materskaskolakolodeje@gmail.com – omlouvání dětí v den nepřítomnosti do 7:30 hodin na mobilní telefon, předem známou nepřítomnost nahlásit učitelce na třídě, případně napsat email, omlouvání předškoláků – nutné pro delší nepřítomnost vyplnit omluvný list, každou nepřítomnost stvrdit podpisem na absenčním listě ve třídě
 • seznamy dětí – rozdělení do tříd k dispozici rodičům, oranžová třída je smíšená, žlutá je určena pro děti předškolního věku, zelená třída je určena pro nejmladší děti
 • evidenční listy dětí – doplnění údajů
 • adaptační program – školní vzdělávací program, bod 2.3 Psychosociální podmínky předškolního vzdělávání
  • 2.3 Psychosociální Snažíme se pro děti vytvořit prostředí, ve kterém by se cítily bezpečně a spokojeně. Umožňujeme dětem podílet se na vytváření pravidel chování ve třídě. Prvních 14 dní po nástupu dítěte do mateřské školy mají nové děti možnost adaptovat se na prostředí mateřské školy za přítomnosti rodičů. Přítomnost rodičů nesmí narušovat průběh vzdělávacích činností ve třídě. Rodič může být přítomen ve třídě max. 2 hodiny denně. Vzdělávací nabídku vytváříme podle dětí, tak, aby odpovídala jejich schopnostem, dovednostem a potřebám. Pedagog je dítěti vzorem, chová se vstřícně a empaticky, vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dětí a přiměřeně na ně reaguje. Nenásilně ovlivňuje chování dětí k sobě navzájem, prosociálním směrem (prevence šikany).
 • na webových stránkách školky naleznete rubriku Jak usnadnit dítěti nástup do mateřské školy, kde jsou různá osvědčená doporučení, zároveň se dočtete, co by dítě mělo před nástupem do školky umět a co by mělo mít s sebou – rozebrali jsme s rodiči
 • provoz mateřské školy od 6:30 do 17:15 hodin, děti mají možnost chodit domů po obědě, nebo po odpočívání, scházíme se vždy v oranžové třídě od 6:30 do 7:30 hodin, od 7:30 hodin se děti scházejí již na svých třídách, rozcházíme také vždy z jedné třídy – informace o tom, kde jsou děti, budou vždy napsané na dveřích
 • denní režim – v jednotlivých třídách se denní režim liší cca o 5 -10 minut, vzhledem k podávání jídla
6:30 – 8:15Příchod do mateřské školy, volné hry, individuální práce s učitelkou
8:15 – 8:50Komunikativní kruh, ranní cvičení
8:50 – 9:15Osobní hygiena, svačina
9:15 – 9:50Řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání
9:50 – 11:50Pobyt venku – volné hry, řízené činnosti, tematické vycházky
11:50 – 12:45Oběd, osobní hygiena
12:45 – 14:30Odpočinek dětí, klidový režim, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 – 14:45Osobní hygiena, svačina
14:45 – 17:15Odpolední činnosti řízené učitelkou, volné hry, pobyt na zahradě. Děti se v 16:30 hodin spojují do jedné třídy (žluté nebo oranžové), informace o tom, kde se dětí nachází, naleznete na cedulích na vchodových dveřích.
 • důležité je sledovat informace, které školka rodičům poskytuje – rozesíláme hromadné emaily, rodiče mají možnost se informovat na nástěnkách v každé šatně u třídy, na webových a FCB stránkách (www.zs-kolodeje.cz), nebo přímo ve školce u učitelek
 • úplata za předškolní vzdělávání se platí každý měsíc převodem – 800,- Kč, + platba za stravné děti do 6 let 52,- Kč,- , 7 leté 55,- Kč, děti předškoláci (poslední rok před nástupem do základní školy školné neplatí), ke stravování se dítě přihlásí v září vyplněním přihlášky, na základě které dostane rodina variabilní symbol a potřebné informace
 • na každé pololetí vybíráme určitou částku do třídního fondu, ze kterého hradíme divadelní představení a akce konané ve školce, přesnou částku sdělíme v září na informativní schůzce rodičů (cca 500,- Kč)
 • zájmové kroužky – uvážit vzhledem k věku dětí, nabízíme flétnu, kroužek logo prevence, angličtinu a sportovky, přihlašování bude probíhat v září
 • dotazy, diskuze – na téma bezlepková dieta, adaptační program, vhodné oblečení do třídy a ven, nástup do školky je v 4. září 2023